Đánh giá Phân loại giáo viên tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp

Đánh giá  Phân loại giáo viên tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp

Đánh giá xếp loại CBQL,  CC, VC cuối năm học; đánh giá trường học; báo cáo xử lý kỷ luật CC, VC năm 2016, năm 2017

       Thực hiện quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đánh giá, xếp loại Chuẩn hiệu trưởng (cấp trưởng), phó hiệu trưởng (cấp phó), giáo viên; Công văn số 516/NGCBQLCSGD-VP ngày 21/4/2017 của Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục về việc tổng kết công tác xây dựng đội ngũ nhà giáo năm học 2016 - 2017; đồng thời, để việc đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên về tình hình tư tưởng đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đảm bảo chất lượng, hiệu quả;

 

Đánh giá  Phân loại giáo viên tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp

Đánh giá xếp loại CBQL,  CC, VC cuối năm học; đánh giá trường học; báo cáo xử lý kỷ luật CC, VC năm 2016, năm 2017

Đánh giá xếp loại CBQL,  CC, VC cuối năm học; đánh giá trường học; báo cáo xử lý kỷ luật CC, VC năm 2016, năm 2017

       Thực hiện quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đánh giá, xếp loại Chuẩn hiệu trưởng (cấp trưởng), phó hiệu trưởng (cấp phó), giáo viên; Công văn số 516/NGCBQLCSGD-VP ngày 21/4/2017 của Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục về việc tổng kết công tác xây dựng đội ngũ nhà giáo năm học 2016 - 2017; đồng thời, để việc đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên về tình hình tư tưởng đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đảm bảo chất lượng, hiệu quả;

Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Hướng dẫn số 1245/HD-SNV ngày 18/11/2015 của Sở Nội vụ về hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 13/11/2014 của UBND tỉnh về Quyết định ban hành Quy định Quy trình công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Sơn La;

           Căn cứ Thông tư số 13/2012/TT-BGDĐT ngày 06/4/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá trường trung học cơ sở (THCS), trường trung học phổ thông (THPT) và trường phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư số 15/2012/TT-BGDĐT ngày 02/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá trung tâm giáo dục thường xuyên; Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn triển khai công tác đánh giá xếp loại cấp trưởng, cấp phó, giáo viên các trường học, các trung tâm trực thuộc Sở theo Chuẩn nghề nghiệp; đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức cuối năm học; đánh giá trường học; báo cáo việc xử lý kỷ luật công chức, viên chức năm 2016, năm 2017 ...

Tài liệu đính kèm:

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top