Nghị định về Môi trường giáo dục an toàn - Chống bạo lực ở trường Tiểu học

Nghị định về Môi trường giáo dục an toàn - Chống bạo lực ở trường Tiểu học
 Thưa thầy cô và các bạn.
Vào ngày  17 / 7 / 2017, Chính phủ vừa ban hành Nghị định Số: 80/2017/NĐ-CP     quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

 


1. Trong Chương I đã quy định rõ  Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng đối với cơ sở giáo dục . Trong Nghị định này cũng làm rõ các thuật ngữ như : Môi trường giáo dục , Môi trường giáo dục an toàn,  Môi trường giáo dục lành mạnh,  Môi trường giáo dục thân thiện và  Bạo lực học đường .

2, Ở Chương II, Nghị định đã chỉ ra những yếu tố cần thiết, những yêu cầu về địa điểm, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi trẻ em như  Cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục bảo đảm  an toàn. Yêu cầu về tài liệu, học liệu giảng dạy đối với cơ sở giáo dục hay đối với lớp độc lập và đối với cơ sở giáo dục
3. Trong nghị đinh này cũng hướng dẫn những  Biện pháp phòng ngừa bạo lực học đường:
a) Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của người học, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong cơ sở giáo dục, gia đình người học và cộng đồng về mối nguy hiểm và hậu quả của bạo lực học đường; về trách nhiệm phát hiện, thông báo, tố giác hành vi bạo lực học đường; ngăn ngừa và can thiệp kịp thời đối với các hành vi bạo lực học đường phù hợp với khả năng của bản thân;
b) Giáo dục, trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng, chống xâm hại người học; phòng, chống bạo lực học đường; bạo lực trẻ em trên môi trường mạng cho người học, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên của cơ sở giáo dục và gia đình người học; giáo dục, tư vấn kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ cho người học;
c) Công khai kế hoạch phòng, chống bạo lực học đường và các kênh tiếp nhận thông tin, tố giác về bạo lực học đường;
d) Tổ chức kiểm tra, giám sát, thu thập và xử lý thông tin liên quan đến bạo lực học đường;
đ) Thực hiện các phương pháp giáo dục tích cực, không bạo lực đối với người học.
2. Biện pháp hỗ trợ người học có nguy cơ bị bạo lực học đường:
a) Phát hiện kịp thời người học có hành vi gây gổ, có nguy cơ gây bạo lực học đường, người học có nguy cơ bị bạo lực học đường;
b) Đánh giá mức độ nguy cơ, hình thức bạo lực có thể xảy ra để có biện pháp ngăn chặn, hỗ trợ cụ thể;
c) Thực hiện tham vấn, tư vấn cho người học có nguy cơ bị bạo lực và gây ra bạo lực nhằm ngăn chặn, loại bỏ nguy cơ xảy ra bạo lực.
Và rất nhiều vấn đề cụ thể khác  về an toàn học đường . là tài liệu cần thiết xin thầy cô tải tại đây:


- Download this Document from  Mediafire: Nghị định về Môi trường giáo dục an toàn - Chống bạo lực ở trường Tiểu học

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top