10 Văn bản pháp quy cần thiết cho Giáo viên tiểu học Năm 2018

10 Văn bản pháp quy cần thiết cho Giáo viên tiểu học Năm 2018
Thưa thầy cô và các bạn.
Để đảm bảo việc thực hiện chế độ, chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo đúng quy định hiện hành, đồng bộ, thống nhất giữa các cơ sở giáo dục, Bộ  GD&ĐT đã ban hành 9 văn bản pháp quy cần thiết để hướng dẫn các đơn vị thực hiện nội dung sau:

 

 


1.Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phố thông.
 - Hãy nhấn vào đây để tải về

2.Thông tư 15/2017/TT- BGDĐT ngày 09/6/2017 của Bộ GD&DT về sửa đổi, bỗ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 28/2009/TT-BGDDT ngày 21/10/2009 của Bộ GD&ĐT;

3. Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ GD&ĐT Hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập;

4.  Thông tư liên tịch 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 của Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ quy định về danh mục khung vị trí việc làm vã định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập;

5.Thông tư 08/2016/TT-BGDĐT ngày 28/3/2016 của Bộ GD&DT quỵ định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

6. Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg ngày 06/02/2013 của Thủ tướng chính phủ về chế độ, chính sách dối với cán bộ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Hội sinh viên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề;
7. Thông tư liên tịch số 23/TTLN ngày 15/01/1996 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Tài chính và Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn chế độ công tác và phụ cấp trách nhiệm đối với giáo viên làm tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh trong trường phố thông;

8. Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức.

9. Điều lệ Trường Tiểu học - Văn bản bổ sung Điều lệ trường Tiểu học.

10. Thông tư 22 Quy định về đánh giá học sinh tiểu học.

- Đối với tiết dạy của Hiệu trưởng, Hiệu phó: là các tiết dạy thuộc môn học cụ thể hoặc hoạt động giáo dục trong nội dung chương trình của cấp học, được công khai tại Hội nghị công chức, viên chức hàng năm của nhà trường và phải có giáo án/kế hoạch dạy học hoặc đề cương báo cáo cụ thể.

- Đối với nữ giáo viên có thời gian nghỉ thai sán trùng với thời gian nghỉ hè (tháng 6, tháng 7 hàng năm):Theo Công vãn 1065/NGCBQLGD-CSNGCB ngày 07/8/2017 cúa Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, ngoài thời gian hưởng chế độ khi sinh con được quy định tại Điều 34, Luật số 58/2014/QH13 ngày 201/11/2014 của Quốc Hội ban hành Luật Bảo hiểm xã hội, nữ giáo viên được bố trí thời gian nghỉ hàng năm theo quy định tại Điều 111, Điều 112 của Bộ Luật lao dộng, cụ thể là: Người lao động cỏ đủ 12 tháng làm việc (thời gian nghỉ thai sản theo quy định dược coi là thời gian làm việc đế tính số ngày nghỉ hàng năm) được nghỉ 12 ngày làm việc và cứ đủ 05 năm làm việc thì số ngày nghi hằng năm được tăng thêm tương ứng 01 ngày. Nếu không bố trí dược thời gian nghỉ cho giáo viên thì đơn vị thanh toán tiền nghỉ hàng năm theo quy định tại Điều 114. Bộ Luật lao dộng. Chế độ này dược thực hiện thống nhất trong toàn bộ các cơ sở giáo dục công lập trên dịa bàn tĩnh Nam Định áp dụng cho nữ giáo viên nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè kể từ 01/6/2017.

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top