Kế hoạch thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho Giáo viêntiểu học hạng II

Kế hoạch thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho Giáo viêntiểu học  hạng II. Thưa thầy cô và các bạn - Đây là  Công văn 811/KH-BGDĐT về Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II)

 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (viết tắt là Nghị định số 29), Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức (viết tắt là Thông tư số 12); Căn cứ Công văn số 5592/BNV-CCVC ngày 23/10/2017 của Bộ Nội vụ về việc danh sách viên chức dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp (CDNN) giảng viên chính (hạng II) như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Đảm bảo kịp thời về chế độ, chính sách cho đội ngũ giảng viên tại các trường đại học, trường cao đẳng công lập; khắc phục những bất hợp lý về cơ cấu chức danh nghề nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập và phù hợp với quy định hiện hành về quản lý viên chức.

2. Động viên, khuyến khích đội ngũ giảng viên học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác.

II. SỐ LƯỢNG VIÊN CHỨC DỰ THI

Danh sách đủ điều kiện dự thi thăng hạng CDNN giảng viên chính (hạng II) được Bộ Nội vụ phê duyệt tại Công văn số 5592/BNV-CCVC ngày 23/10/2017 của Bộ Nội vụ về việc danh sách viên chức dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) năm 2017 là 3326 người.

Thông tin cụ thể xem file đính kèm.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 01/11/2017
 
 
 
 

 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top