Sa thải Hiệu phó hay Hiệu trưởng trường tiểu học nếu không dạy đủ số tiết quy định

Kiên quyết sa thải Hiệu phó hay Hiệu trưởng trường tiểu học nếu không dạy đủ số tiết quy định

Thời gian qua, Bộ GD&ĐT nhận được kiến nghị của một số địa phương về việc hướng dẫn thực hiện giờ dạy của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường phổ thông và thực hiện tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ở các trung tâm, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ GD&ĐT giải thích như sau:1. Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định "Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường tiểu học  có nhiệm vụ giảng dạy một số tiết để nắm được nội dung, chương trình giáo dục và tình hình học tập của học sinh nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý" và Khoản 6 Điều 1 Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT ngày 9/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định "Định mức tiết dạy/năm đối với hiệu trưởng được tính bằng: 2 tiết/tuần x số tuần dành cho giảng dạy và các hoạt động giáo dục theo quy định về kế hoạch thời gian năm học; Định mức tiết dạy/năm đối với phó hiệu trưởng được tính bằng: 4 tiết/tuần x số tuần dành cho giảng dạy và các hoạt động giáo dục theo quy định về kế hoạch thời gian năm học". Nếu Hiệu trưởng hay hiệu phó trường tiểu học nào không dạy đủ số tiết quy định trên sẽ Kiên quyết sa thải chức danh  Hiệu phó hay Hiệu trưởng trường tiểu học đó.

2.  Nếu thời gian hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường tiểu học được các cấp có thẩm quyền triệu tập tham dự họp, hội nghị, tập huấn,... trùng với thời gian phân công giảng dạy tại trường thì hiệu trưởng phân công giáo viên đang trực tiếp giảng dạy môn học hoặc lớp học tiếp tục dạy số tiết của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng đã được xếp thời khóa biểu để tham gia họp, hội nghị, tập huấn,... Đồng thời, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng sẽ bố trí lịch dạy bù  vào thời gian khác theo phân phối chương trình để đảm bảo đủ số giờ phải dạy trực tiếp trên lớp học sinh theo quy định.

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top