Thông tư 55 Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường tiểu học

Thông tư 55 Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường tiểu học

Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Điều 2. Nguyên tắc tổ chức Ban đại diện cha mẹ học sinh

Thông tư 55 điều lệ ba đại diện cha me hoc sin ở trường tiểu học

Chương II. TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH
Điều 3. Tổ chức của Ban đại diện cha mẹ học sinh
1. Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp.
2. Ban đại diện cha mẹ học sinh trường.
3. Nhiệm kỳ của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, Ban đại diện cha mẹ học sinh trường là một năm học
4. Các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh có thể thay đổi, bổ sung khi cần thiết theo đề nghị của trưởng ban.
5. Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động theo nguyên tắc đồng thuận.

Điều 4. Nhiệm vụ và quyền của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp
1. Nhiệm vụ của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp:
2. Quyền của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp:

Điều 5. Nhiệm vụ, quyền của trưởng ban và các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp
1. Nhiệm vụ và quyền của trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp:
2. Nhiệm vụ và quyền của phó trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp:
3. Nhiệm vụ và quyền của thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp

Điều 6. Nhiệm vụ và quyền của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường
1. Nhiệm vụ của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường:
2. Quyền của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường:

Điều 7. Nhiệm vụ, quyền của trưởng ban, phó trưởng ban và các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh trường
1. Nhiệm vụ và quyền của trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh trường:


Chương III. TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 11. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp huyện

Điều 12. Trách nhiệm của sở Giáo dục và Đào tạo, phòng Giáo dục và Đào tạo

Điều 13. Trách nhiệm của Hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm lớp

Chương IV. KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
Điều 14. Khen thưởng

Điều 15. Xử lý vi phạm

Tải file đính kèm: Thông tư 55 về Ban đại diện cha mẹ học sinh.doc 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top