Cách tổ chức quản lí Lớp học tiểu học theo VNEN

Cách tổ chức quản lí Lớp học  tiểu học theo VNEN

 1. - Hội đồng tự quản học sinh là gì ?

Là một biện pháp giáo dục nhằm thúc đẩy sự phát triển về đạo đức , tình cảm và xã hội của HS thông qua những kinh nghiệm hoạt động thực tế trong phạm vi nhà trường và mối quan hệ với những người xung quanh.

 

Cách tổ chức quản lí Lớp học  tiểu học theo VNEN

Cách tổ chức quản lí Lớp học  tiểu học theo VNEN

 1. - Hội đồng tự quản học sinh là gì ?

Là một biện pháp giáo dục nhằm thúc đẩy sự phát triển về đạo đức , tình cảm và xã hội của HS thông qua những kinh nghiệm hoạt động thực tế trong phạm vi nhà trường và mối quan hệ với những người xung quanh.

2-Ý nghĩa của hội đồng tự quản học sinh ?

- Tạo đ/k cho HS quản lý các hoạt động học tập ; HS có kĩ năng sống và vận dụng các kĩ năng để giải quyết các vấn đề trong học tập.

- Làm cho GV có sự thay đổi về nhận thức trong quá trình tổ chức hoạt động học tập.

3 - Những lợi ích của Hội đồng tự quản học sinh trên phương diện giáo dục học sinh và tổ chức, quản lý trường học.

a) Lợi ích HĐTQHS trên phương diện giáo dục HS

- Phát triển kĩ năng ra quyết định, kĩ năng hợp tác, kĩ năng lãnh đạo

 Ý thức trách nhiệm thực hiện quyền và bổn phận của mình

 Khả năng tự ý thức về bản thân, lòng tự trọng , bình đẳng giới giữa HS nam và HS nữ

b) Lợi ích của HĐTQHS trên phương diện tổ chức và QL trường học

Huy động các lực lượng cùng tham gia vào nhiều hoạt động của nhà trường: 

- Học sinh

- Giáo viên 

- Phụ huynh

- Các lực lượng khác

4)  Thành lập Hội đồng tự quản học sinh như thế nào ?

- Có sự tư vấn đầy đủ của GV, HS, PH

- GV phải chuẩn bị để định hình quyền lực cùng với học sinh.

- Tạo cơ hội cho HS thảo luận

  + Ứng cử.

+ Đề cử

Công bố danh sách ứng cử và đề cử

 Những người có tên trong danh sách tranh cử bằng cách giới thiệu về mình nói rõ chương trình hành động.

+ Bầu ban kiểm phiếu.

- Công bố kết quả.

- Người có số phiếu cao nhất là CTHĐTQ; số phiếu thứ tự sẽ là các phó CTHĐTQ.

+Thành lập các ban chuyên trách.  Học tập, Quyền lợi, Văn nghệ - TDTT,   Lao động,  Đối nội - Đối ngoại, Thư viện.

+ Các ban họp bầu trưởng ban và xây dựng nội quy hoạt động.

5). Thành lập hội đồng tự quản như thế nào ?

a). Trước bầu cử :   Giáo viên, phụ huynh chuẩn bị tư tưởng cho học sinh về mục đích,ý nghĩa, khả năng học sinh…

- Định ngày bầu cử HĐTQ; Các ban của HĐTQ. 

b)  Tiến hành bầu cử 

-  Bầu lãnh đạo HĐTQ ( Chủ tịch, Phó chủ tịch ) 

 - Thảo luận đưa ra tiêu chí của lãnh đạo HĐTQ 

 - Tổ chức cho học sinh ứng cử, đề cử.

- Cho các ứng viên chuẩn bị chương trình để thuyết trình tranh cử 

 - Bầu ban kiểm phiếu; Ban kiểm phiếu làm việc. 

 - Ban lãnh đạo HĐTQ ra mắt.

- Bầu các Ban tự quản: Lãnh đạo HĐTQ họp bàn về xây dựng

 thể lệ, thống nhất số lượng ban (Dưới sự hướng dẫn của G viên) .

 - Giới thiệu về các ban : Mục đích, quyền lợi và nghĩa vụ …

 - Học sinh đăng kí vào các ban. 

 - Bầu trưởng ban. - Các trưởng ban ra mắt .

 

Nhấn vào đây để tải: >>>  Cách tổ chức quản lí Lớp học  tiểu học theo VNEN  

 

Nếu hỏng thì Nhấn vào đây để tải: >>>  Cách tổ chức quản lí Lớp học  tiểu học theo VNEN  

 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top