Quy trình để xây dựng một Sáng kiến kinh nghiệm ở tiểu học

 

Quy trình  để xây dựng một Sáng kiến kinh nghiệm ở tiểu học

Quy trình  để xây dựng một Sáng kiến kinh nghiệm ở tiểu học

1. Phát hiện vấn đề trong thực tế hoạt động Giáo dục - Đào tạo

Để lựa chọn chủ đề viết SKKN, cần tìm tòi, phát hiện điều bất cập giữa lý luận , yêu cầu cần đạt với thực tiễn công tác của mình về vấn đề nào đó thông qua việc tự đặt và trả lời câu hỏi:

- Vấn đề cần xem xét thuộc lĩnh vực  nào hoạt động giáo dục?

- Cần phải làm sáng tỏ vấn đề lý luận nào?

- Vấn đề lý luận có liên hệ với thực tế như thế nào?

- Những vấn đề cần giải quyết là gì?

  1. 2. Tìm giả thuyết khoa học cho vấn đề

- Nghiên cứu văn bản, đối chiếu với kết quả diễn ra trong thực tế để giả định hướng giải quyết nhằm làm cho công việc phát triển tốt hơn trước.

- Viết giả thuyết nghiên cứu.

  1. 3. Áp dụng sáng kiến kinh nghiệm vào thực tỉễn

+ Điều tra, khảo sát, quan sát… đánh giá thực trạng.

+ Áp dụng các biện pháp giả định trên đối tượng nghiên cứu.

+ Xử lý, đối chiếu, thống kê số liệu, phân tích, so sánh….để khẳng định kết quả thực nghiệm diễn ra tốt hơn trước.

4. Đúc rút tổng kết SKKN

+ Viết SKKN theo cấu trúc 1 hoặc cấu trúc 2. Khi viết cần lưu ý một số điểm:

. Xác định tên SKKN. Tên SKKN phải viết gọn, rõ và đủ ý, phản ánh                           được bản chất và phạm vi vấn đề nghiên cứu.

. Nêu kết luận rút ra được qua thực nghiệm thành nguyên tắc chung.

.  Nêu phạm vi có thể áp dụng SSKN

.  Những khuyến nghị với đồng nghiệp, với cơ quan quản lý cấp trên.

 

V. QUI ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI SKKN

1.  Ban hành Quyết định thành lập hội đồng chấm SKKN:

Quyết định do thủ trưởng đơn vị ký. Tổ chức chấm SKKN theo đúng tiến độ và qui trình, đảm bảo:

-         Mỗi SKKN đều phải được 2 thành viên chấm.

-         Biên bản chấm từng SKKN phải được 2 thành viên chấm ký, đồng thời có chữ ký của Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng chấm.

2. Biểu điểm chấm:

Các Hội đồng tổ chức chấm SKKN theo biểu điểm sau:

- Tính sáng tạo                                   4 điểm

- Tính hiệu quả                                   6 điểm

- Tính khoa học và sư phạm               4 điểm

- Tính phổ biến, áp dụng                    6 điểm

Cộng          20 điểm

 

-         Tính sáng tạo: Có giải pháp mới và sáng tạo để nâng cao hiệu quả công việc. - Tính hiệu quả: Có bằng chứng, có số liệu cho thấy việc áp dụng sáng kiến kinh nghiệm đã cho kết quả tốt hơn so với cách làm cũ.

-         Tính khoa học và sư phạm: Lựa chọn và sử dụng hợp lý, hiệu quả các phương pháp nghiên cứu; tổ chức tốt các bước áp dụng vào thực tiễn. Đề ra cách làm mới phù hợp với các nguyên lý giáo dục và các nguyên tắc sư phạm, đảm bảo yêu cầu về hình thức văn bản của SKKN.

-         Tính phổ biến, áp dụng: Có thể phổ biến cho nhiều người, áp dụng ở nhiều đơn vị.

Xếp loại SKKN:

-       Loại A: Từ 17 điểm đến 20 điểm

-       Loại B: Từ 14 đến  dưới 17 điểm

-       Loại C: Từ 10 điểm đến dưới 14 điểm

-       Không xếp loại: Dưới 10 điểm

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top