Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên

 

Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên

Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức kiểm tra công tác này.

Để triển khai thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2014 - 2015, Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu các Sở GD-ĐT chủ động xây dựng kế hoạch địa phương để đạt kết quả tốt. Cần chú ý chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục trực thuộc tổng hợp nhu cầu học tập, bồi dưỡng của từng giáo viên để xây dựng chương trình, kế hoạch bồi dưỡng và tổ chức bồi dưỡng giáo viên. Thường xuyên rút kinh nghiệm, đánh giá chất lượng các đợt bồi dưỡng giáo viên.

Tiếp tục đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên. Hướng dẫn phương pháp tự học, tự bồi dưỡng và tổ chức bồi dưỡng, tập huấn qua mạng cho giáo viên. Phát huy tốt vai trò của cốt cán trong việc bồi dưỡng, kiểm tra, hướng dẫn giáo viên thực hiện tốt các nội dung bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch. Tăng cường việc bồi dưỡng thường xuyên giáo viên thông qua sinh hoạt chuyên môn theo tổ/trường/cụm trường.

Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu, việc đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên theo Quy chế phải được thực hiện nghiêm túc, đánh giá đúng kết quả bồi dưỡng của mỗi giáo viên. Đặc biệt là phải làm cho mỗi giáo viên luôn có ý thức tự giác bồi dưỡng để nâng cao năng lực cho bản thân, đáp ứng các yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ trong dạy học, giáo dục học sinh.

Các Sở GD-ĐT tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố về nguồn kinh phí bồi dưỡng giáo viên; bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, tài liệu, trang thiết bị phục vụ công tác bồi dưỡng giáo viên.

>>>> Tải về công văn: Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top