Các bước xây dựng nội quy lớp học

Các bước xây dựng nội quy lớp học

Các bước xây dựng nội quy lớp học

 

Các bước thực hiện xây dựng nội quy lớp học .Học sinh viết ra các nguyên tắc hay những quy định mà các em tin rằng có ý nghĩa quan trọng để đạt những mong muốn xây dựng một lớp học lý tưởng. Những nguyên tắc liên quan đến những ứng xử, giao tiếp, kỷ luật và học tập và cả những điều các em mong đợi từ giáo viên
Từ các ý kiến của học sinh, thống nhất nội quy lớp học


Bước 1: Giáo viên tổ chức lấy ý kiến của của học sinh về những nội quy cần có:
- Chia học sinh thành những nhóm nhỏ và thảo luận theo các câu hỏi:
- Mong muốn của bản thân em khi đến trường?
-  Các em mong muốn lớp của mình như thế nào?
-  Em mong muốn gì ở bạn bè? Thầy cô?
- Từng cá nhân nêu ý kiến, sau đó thống nhất và đưa ra ý kiến của nhóm .


Bước 2: chia sẻ ý kiến giữa các nhóm và thống nhất các ý tưởng
- Từng nhóm chia sẻ ý kiến cho cả lớp
- Tổng hợp các ý kiến lên bảng/ giấy A0
- Cả lớp thống nhất ý kiến chung về những điều các em mong muốn và về lớp học lý tưởng


Bước 3: Thống nhất nội quy lớp học
Tổ chức thảo luận chung về cả lớp theo câu hỏi:
- Để đạt được những mong đợi đó,học sinh nên và không nên làm gì?
- Để xây dựng một lớp học lý tưởng, học sinh và giáo viên cần phải như thế nào?
Học sinh viết ra các nguyên tắc hay những quy định mà các em tin rằng có ý nghĩa quan trọng để đạt những mong muốn xây dựng một lớp học lý tưởng
Những nguyên tắc liên quan đến những ứng xử, giao tiếp, kỷ luật và học tập và cả những điều các em mong đợi từ giáo viên
Từ các ý kiến của học sinh, thống nhất nội quy lớp học

Bước 4: Cam kết thực hiện
Tất cả mọi thành viên cam kết thực hiện nội quy đã đề ra. Học sinh có thể viết tên mình lên bản nội quy để thể hiện sự cam kết.


Bước 5 : Xây dựng quy chế thực hiện, giám sát và các hình thức khen thưởng/kỉ luật
Tổ chức cả lớp tiếp tục thảo luận các câu hỏi;
- Ai sẽ giám sát việc thực hiện nội quy?
- Nên làm gì để khuyến khích cả lớp thực hiện nội quy
- Nếu vi phạm nội quy thì sẽ xử lý như thế nào? Nếu thực hiện tốt nội quy thì sẽ khen thưởng như thế nào?
Khuyến khích học sinh đưa ra các hình thức khen thưởng/kỷ luật


Bước 6: Viết nội quy lớp học bằng chữ in. Trang trí đẹp, hấp dẫn. Treo bảng nội quy ở nơi dễ nhìn
Việc học sinh tham gia vào xây dựng nội quy lớp học như trên sẽ khiến học sinh thực hiện nội quy tốt hơn vì trẻ hiểu rõ về nội quy và nội quy đó là do chính học sinh đề ra đồng thời có cam kết thực hiện.

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top