Nâng cao tay nghề cho giáo viên tiểu học thông qua hoạt động Dự giờ thăm lớp

 Nâng cao tay nghề cho giáo viên tiểu học thông qua hoạt động Dự giờ thăm lớp

Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng Sản Việt Nam lần thứ IX đã khẳng định một số vấn đề chủ yếu:" Phát triển giáo dục đào tạo là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá, là điều kiện để phát triển nguồn lực con người yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng cường kinh tế nhanh và bền vững…".Để đáp ứng nhu cầu đổi mới của xã hội, để thực hiện nghị quyết TW2, ngành giáo dục đặt ra cho hệ thống giáo dục nói chung và bậc tiểu học nói riêng, việc nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục là một yêu cầu cấp thiết đặt ra cho những nhà quản lý cũng như mỗi người giáo viên. Chất lượng giảng dạy và giáo dục của nhà trường, phụ thuộc vào giờ lên lớp của giáo viên, do vậy các nhà quản lý phải kiểm tra thường xuyên, kịp thời và đánh giá chính xác giờ lên lớp của giáo viên.

 

Thực tế hiện nay, CBQL tuy đã để tâm đến việc kiểm tra-đánh giá giờ lên lớp của giáo viên,nhiều năm qua việc kiểm tra đánh giá giờ lên lớp của GV đã góp phần thúc đẩy hoạt động sư phạm trong nhà trường. Bước đầu việc kiểm tra đánh giá giờ lên lớp của CBQL đã tác động tới từng GV trong việc giảng dạy góp phần nâng cao chất lượng dạy học. Nhưng việc kiểm tra đánh giá giờ lên lớp của GV còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế. Có những CBQL chỉ kiểm tra cho điểm mà không đánh giá, nhận xét hoặc đánh giá chung chung.. Điều đó chẳng những không kích thích động viên được giáo viên mà còn làm cho các giáo viên trong hội đồng sư phạm không có hứng thú trong giảng dạy, họ tự ti, ỷ lại và làm việc không hết trách nhiệm.

Vấn đề kiểm tra- đánh giá ở trường tiểu học là khâu quan trọng trong chu trình quản lý nó được coi như một thứ vũ khí sắc bén của các nhà quản lý để đẩy mạnh hoạt động dạy học trong nhà trường.

Nhấn vào đây để tải toàn bộ sáng kiến kinh nghiệm hay này

Nếu link trên hỏng thì Tải trực tiếp ở đây

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top