Cách hiệu trưởng tham mưu với lãnh đạo địa phương để xây dựng trường chuẩn

Cách hiệu trưởng tham mưu với lãnh đạo địa phương để xây dựng trường chuẩn

Xây dựng trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia là một trong những chủ trương lớn của Đảng. Nghị quyết 2 BCH Trung ương Đảng khoá VIII đã khẳng định: “Xây dựng trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia để đảm bảo tổ chức các hoạt động giáo dục có chất lượng toàn diện, tạo tiền đề nhằm tiếp cận với trình độ phát triển của trường Tiểu học ở các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới”.

Việc phát triển giáo dục ở địa phương, mỗi bước đi của nhà trường đều có sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền các cấp. Song, hiệu quả nhiều hay ít, phần lớn tuỳ thuộc vào vai trò tham mưu của nhà trường. Công tác tham mưu cần cụ thể, tỷ mỉ, chọn lọc, nhất là hệ thống chỉ tiêu và giải pháp thực thi. Trong công tác này, vai trò của Hiệu trưởng hết sức  quan trọng. Hiệu trưởng vừa tham mưu bằng kế hoạch vừa trực tiếp đôn đốc chỉ đạo thực hiện bằng tất cả tính năng động, sáng tạo của mình.

MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỂ THAM MƯU THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

1. Nnhà trường tích cực tham mưu với Lãnh đạo địa phương nhận thức đúng về tầm quan trọng của trường đạt CQG ở các mức.

Xây dựng và đánh giá trường học theo chuẩn quốc gia cũng là một giải pháp tổng thể để phát triển vững chắc của bậc Tiểu học trong giai đoạn cách mạng hiện nay, theo định hướng có tính chiến lược về giáo dục "chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hóa". Để làm được việc đó, Lãnh đạo trường Tiểu học Mai Thủy đã chuyển tải toàn bộ các văn bản có liên quan đến vấn đề xây dựng CQG đến lãnh đạo địa phương như:

+ Nghị quyết Hội nghị lần thứ II BCH TW Đảng (khoá VIII) về định hướng phát triển GD-ĐT trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước và nhiệm vụ đến năm 2000 đã chỉ ra những nhiệm vụ trọng tâm của GD- ĐT, trong đó có việc xây dựng và ban hành chuẩn quốc gia về các trường học;

+ Quyết định số 1366/QĐ- BGD & ĐT ngày 26/ 4/1997, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành Quy chế công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1996 – 2000.

+ Quyết định số 32/2005/QĐ- BGD &ĐT ngày 24/10/2005, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy chế công nhận trường TH đạt chuẩn Quốc gia.

+ Đề án Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2002-2010 ngành học Mầm non & Phổ thông

Từng bước, dần dần nhà trường đã kiên trì tham mưu giúp lãnh đạo địa phương nhận thức đúng đắn nội dung trong các bản Quy chế là có tính pháp lý, tính thực tiễn và tính hiện đại; chứa đựng tinh thần, nội dung Luật Giáo dục và các văn bản dưới Luật, tổng kết được các bài học kinh nghiệm xây dựng các điển hình tiên tiến tại các địa phương trong cả nước, thể hiện quan điểm mới về giáo dục của Việt Nam và thế giới. Vì vậy, có thể nói từ đ/c Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch xã đến hầu hết các đ/c trong lãnh đạo địa phương đã hiểu rõ 5 tiêu chuẩn của Quy chế xây dựng trường đạt CQG là liên kết thành hệ thống, hội đủ điều kiện tạo thành một nhà trường hoàn chỉnh với chất lượng cao và toàn diện, thể hiện một trình độ phát triển mới trong sứ mệnh giáo dục, sự phát triển toàn diện cho trẻ em. Một nhà trường đạt chuẩn như thế rất phù hợp với yêu cầu CNH,HĐH đất nước, hợp với lòng dân, được nhân dân trong địa phương đồng tình hưởng ứng và tích cực tham gia xây dựng.

2. Tham mưu tích cực với lãnh đạo địa phương xây dựng Đề án xây dựng  trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia vào năm 2016

Từ nhận thức đúng về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, đây vừa là mục tiêu, vừa là điều kiện để nâng cao chất lượng giáo dục, tạo điều kiện tốt nhất để các em được học tập, nhà trường tham mưu tích cực với lãnh đạo địa phương xây dựng Đề án xây dựng  trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia vào năm 2016.

Nhưng thực ra mà nói, muốn tham mưu có hiệu quả thì nhà trường chủ động lập đề án, trình lãnh đaọ địa phương sửa chữa, góp ý và phê duyệt.  Ở xã các đồng chí lãnh đạo chủ chốt cũng nhiều việc, chứ chắc gì việc lo cho giáo dục, nên cần phải tham mưu cụ thể từ câu hỏi: " Trường lập kế hoạch xây dựng như thế này, ý kiến địa phương như thế nào?" có như vậy mới tranh thủ được ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo xã. Đề án xây dựng đạt chuẩn từ một xã nghèo, địa phương kinh tế khó khăn, một số đ/c lãnh đạo địa phương ngại chịu trách nhiệm vì  lo nhân sự thay đổi trong nhiệm kỳ mới...

Nhưng với quyết tâm cao, Đề án xây dựng CQG trường Tiểu học Mai Thủy được UBND xã phê duyệt, đưa vào Nghị quyết HĐND xã và Nghị quyết Đảng bộ lần thứ XXIII để thực hiện. Trên cơ sở rà soát, kiểm tra thực tế so với chuẩn, nhà trường và địa phương đã xác lập một bản thiết kế tổng thể. Trong đó nêu rõ từng phần việc của các thành viên trong Ban chỉ đạo, từng hạng mục gắn với thời gian, điều kiện tương ứng phải hoàn thành. Trong đó tập trung chủ yếu vào tiêu chuẩn đội ngũ và tiêu chuẩn CSVC trường học.

Về CSVC gắn với quy mô trường sở cần tính đến yêu cầu của sự phát triển giáo dục của địa phương Mai Thủy. Kế hoạch xây dựng CSVC, cảnh quan môi trường phải gắn với yêu cầu xanh - sạch - đẹp, tính bền chắc lâu dài. Muốn vậy, từ thiết kế đến thi công phải có sự chỉ đạo sát sao, đồng bộ của Lãnh đạo nhà trường và địa phương. Chính điều này, một lần nữa chúng tôi khẳng định biện pháp có tính quyết định trong công tác tham mưu là phải hoạch định được bước đi thích hợp và phải đề ra những biện pháp phù hợp, có tính khả thi cao mới xây dựng thành công.

3. Tranh thủ diễn đàn các hội nghị để kêu gọi sự ủng hộ

- Muốn tham mưu tốt phải tranh thủ diễn đàn các hội nghị để kêu gọi sự ủng hộ của nhân dân, của các đoàn thể và các địa phương trong xã. Hội nghị nào nhà trường được tham gia đều tranh thủ diễn đàn để tuyên truyền về sự cần thiết và nhu cầu của việc xây dựng trường CQG. Nhà trường đã tham mưu với địa phương nhiều lần tổ chức hội thảo chuyên đề “Xây dựng trường đạt  chuẩn quốc gia” nhằm tháo gỡ khó khăn và nhận thức về cách làm và bước đi thích hợp. Hội thảo gồm các thành viên của BCĐ xã dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND xã có sự tham gia đầy đủ các ban ngành, đơn vị trong địa phương.  Sau Hội thảo sẽ khai phá một hướng đi, một cách làm khả thi, nhưng chủ yếu là tìm được nguồn lực tài chính để xây dựng CSVC.

4. Nhà trường phải hiểu rõ vấn đề, phải tinh thông và hiểu biết thực tế về công tác xây dựng chuẩn quốc gia.

-  Muốn làm tốt công tác tham mưu, thì bản thân nhà trường phải hiểu rõ vấn đề, phải tinh thông và hiểu biết thực tế về công tác xây dựng chuẩn quốc gia. Với phương châm của quá trình nhận thức là: "Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng..." Nhà trường đã tổ chức cho cán bộ địa phương cùng đi tham quan học tập
các đơn vị đã xây dựng thành công chuẩn quốc gia, để rút ra bài học về xây dựng đơn vị mình.

5. Phải kiên trì

Muốn làm tốt công tác tham mưu là phải kiên trì, bởi xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia là một quá trình lâu dài. Quá trình này dài hay ngắn tuỳ thuộc vào cách làm và sức lực, tiềm năng của địa phương. Thực tiễn cho thấy dù nhận thức đã được nâng cao, mục tiêu đã được xác định, kế hoạch đã vạch ra; song, những trở ngại trong thực tiễn  đầy rẫy những khó khăn về nguồn lực, nhân lực, cả sự cầu toàn và nóng vội đều có thể làm lãnh đạo đạo địa phương nản chí, lùi bước.

Trong thực tế, chúng ta chưa nghe đ/c Chủ tịch UBND xã, thị trấn nào công nhận là địa phương mình giàu cả, nên khi tham mưu với địa phương về xây dựng CSVC của nhà trường, câu đầu tiên là lãnh đạo địa phương sẽ kêu khó, kêu thiếu, kinh phí eo hẹp, thôi để sau làm...Vì vậy, chúng tôi phải kiên trì thuyết phục, một lần chưa được, thì hai ba lần.. và nhất định sẽ tham mưu có hiệu quả.

6. Tạo được niềm tin bằng cách không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

- Một điều mà chắc các đơn vị xây dựng trường chuẩn quốc gia  sẽ nhận ra là: Muốn làm tốt công tác tham mưu thì tự nhà trường phải có được niềm tin trong lãnh đạo địa phương, có lòng tin đối với phụ huynh học sinh.

Muốn có được niềm tin yêu đó, nhà trường phải không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt". Những năm qua, Trường Tiểu học Mai Thủy đã luôn cố gắng không ngừng, chất lượng được nâng lên, nhất là chất lượng mũi nhọn: Học sinh đạt giải cao, nhiều giải trong các kỳ thi học sinh giỏi, thi viết chữ đẹp cấp huyện, cấp tỉnh; tham gia Hội thi văn nghệ đạt giải cao, trường có giáo viên đạt GVDG cấp tỉnh, cấp huyện. Nhờ đó, khi được tham mưu, Lãnh đạo địa phương cũng như Phòng Giáo dục đã không tiếc sự đầu tư về mọi mặt cho nhà trường, vì đó là sự đầu tư cho một địa chỉ đáng tin cậy.

Mặt khác, ngoài công tác bảo vệ CSVC,  nhà trường đã khai thác hết công suất  những trang thiết bị hiện có, không để lãng phí công sức, tiền của nhân dân. Tiểu học Mai Thủy có trường cao tầng luôn được bảo vệ sạch sẽ, không có hiện tượng học sinh vẽ bậy, làm bẩn trên tường, bồn hoa, cây cảnh chăm sóc tốt, thảm cỏ xanh mát bốn mùa đã làm cho phụ huynh tin vào sự đầu tư của mình có hiệu quả.

 

7. Kết luận:

- Việc phát triển giáo dục ở địa phương, mỗi bước đi của nhà trường đều có sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền các cấp. Song, hiệu quả nhiều hay ít, phần lớn tuỳ thuộc vào vai trò tham mưu của nhà trường. Công tác tham mưu cần cụ thể, tỷ mỉ, chọn lọc, nhất là hệ thống chỉ tiêu và giải pháp thực thi. Trong công tác này, vai trò của Hiệu trưởng hết sức  quan trọng. Hiệu trưởng vừa tham mưu bằng kế hoạch vừa trực tiếp đôn đốc chỉ đạo thực hiện bằng tất cả tính năng động, sáng tạo của mình.

- Phải được sự chỉ đạo thường xuyên của UBND huyện , Phòng Giáo dục,  cần phải có sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, nhân dân xã . Lãnh đạo địa phương, nhà trường cần có quyết tâm cao trong việc duy trì và xây dựng nhà trường ngày càng phát triển..

- Tỉnh và huyện phải có kế hoạch đầu tư kinh phí cùng với sự đóng góp của Phụ huynh, ngân sách xã mới hoàn thành được chuẩn II về CSVC.

- Chú trọng công tác XHHGD để ngày càng phát triển trên diện rộng, huy động mọi tổ chức, đoàn thể trong địa bàn nhằm hỗ trợ nhiều mặt cho nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ

- Nhà trường  phải luôn luôn đạt thành tích xuất sắc trong nhiều mặt, chất lượng giáo dục, hiệu quả đào tạo, nền nếp dạy học và quản lý phải tốt; sử dụng và bảo quả tốt CSVC, thiết bị dạy học mới tạo được lòng tin trong các cấp lãnh đạo, phụ huynh, nhân dân và mới nhận được sự đầu tư, chăm lo của các cấp, các ngành các tập thể, cá nhân.

 

Thầy cô cùng các bạn nhấn vào đây để tải về:

>>> Cách hiệu trưởng tham mưu với lãnh đạo địa phương để xây dựng trường tieuhoc đạt  chuẩn

=============


Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top