Kinh nghiệm giúp học sinh tiểu học nói tiếng Anh một cách hiệu quả qua việc dạy cụm từ

Kinh nghiệm giúp học sinh tiểu học nói tiếng Anh một cách hiệu quả lưu loát

Trong nhiều năm dạy tiếng Anh ở tiểu học bản thân đã dạy nhiều giáo trình, bằng việc tham khảo nhiều tài liệu trên mạng và từ việc bồi dưỡng cho học sinh giỏi của trường bản thân nhận thấy rất khó để giúp học sinh nói tiếng Anh nhanh chóng và hiệu quả nếu cứ chú trọng dạy từ vựng rời rạc, dạy quá nhiều cấu trúc câu rồi áp dụng vào việc nói và viết tiếng Anh. Từ một cụm từ, học sinh có thể nói được rất nhiều câu một cách chính xác và nhanh chóng.

-Trong tiếng Anh, có thể chia cụm từ thành các loại sau đây : cụm động từ, cụm danh từ, cụm tính từ và cụm trạng từ.

Sang-kien-kinh-nghiem-Phuong-phap-day-cum-tu-Giup-hoc-sinh-noi-tieng-Anh-luu-loat


1. Phương pháp dạy cụm động từ tiếng Anh:
- Rất đơn giản, giáo viên nên ứng dụng công nghệ thông tin để thiết kế trên powerpoint vì trên mạng giáo viên có thể lấy rất nhiều hình ảnh minh họa cho cụm động từ giáo viên muốn dạy hoặc giáo viên có thể vẽ cũng được. Tiến trình dạy cụm từ cũng giống như dạy từ mới là : dùng hình ảnh trực quan, giáo viên đọc mẫu, học sinh nghe và đoán nghĩa, sau đó học sinh luyện đọc(cả lớp, nhóm, cá nhân) và cuối cùng áp dụng cụm từ đó tạo thành các câu khác nhau. Sau đây là ví dụ minh họa. VD: Trong bài Unit 6 : My school timetable( Section B, phần 2: Let’s talk), giáo viên dạy các em đoán nghĩa các cụm từ như : read and write in English, draw pictures, learn about animals and plants, sing songs, sau đó các em luyện đọc lại(cả lớp, nhóm, cá nhân), rồi cho học sinh luyện nói theo mẫu câu:
A : What do you do during English lessons?
B: I learn to read and write in English.
Giáo viên có thể sử dụng những cụm động từ vừa dạy để áp dụng cho mẫu câu khác. VD : S1 :What does Nam do during English lessons?
S2 : He reads and writes in English
Hoặc : S3 : Do you read and write in English in the classroom?
S4 : Yes, I do it a lot
Cứ như vậy giáo viên có thể giúp học sinh nói rất nhiều câu khác nhau một cách chính xác và nhanh chóng.

2. Phương pháp dạy cụm danh từ :
- Phương pháp dạy cụm danh từ cũng giống cụm động từ. Giáo viên nên dạy học những cụm danh từ chứa 2 hoặc 3 từ hay đi với nhau mà người bản xứ hay dùng để học theo cho chuẩn. Có nghĩa là chúng ta phải dạy cho học sinh nhớ những danh từ nào thường dùng với tính từ nào đặt trước hay danh từ nào có chức năng như tính từ hay đi phía trước. Ví dụ đơn giản : A good student, a bad student, favourite subject, a strong wind, traffic lights, police station, railway station, busy/heavy traffic, traffic jam, a tall building, a pen friend, a pencil sharpener, a paint brusher, a cassette/CD/music player, coloured pencils, pencil boxes, rubber bands, push pins, potato chips, ice cream, computer lab, train station, bus stop post office, a repair shop, weather forecast v.v… phương pháp đoán nghĩa cũng giống như cụm động từ, giáo viên nên sưu tầm tranh trên mạng hoặc sách báo tạo hình ảnh sinh động dễ nhớ.
Ví dụ : khi giáo viên dạy cụm danh từ : traffic jam, GV chỉ tranh về một khu vực thường bị kẹt xe ở Đồng Nai, sau đó cho thí dụ minh họa.
Vd : I can’t go to school on time because of the traffic jam
- Từ cụm danh từ này giáo viên có thể cho học sinh sử dụng chủ ngữ khác thay thế, vd : She/He/They/ Lan can’t go to school on time because of the trafic jam hoặc thậm trí thay go to school bằng cụm động từ khác như go to the market/the post offfice/ the railway station ..vv…
Ngoài ra, GV nên dạy cho học sinh những cụm danh từ có từ chỉ số lượng hay đi kèm cho học sinh làm quen và dễ nhớ vd : some/a few/many/a lot of / lots of books/rulers/pencils/erasers…..; a pair of shoes/sun glasses…..; a cup of tea/ coffee…., a bottle of water / milk / cocacola…. , a glass of water/milk/coffee/beer…., a kilo of meat/chicken/ pork / beef ….hoặc every/each/a(n) student/teacher/apple/banana/school…., some/several/many/ a few of the students / teachers/ schools/ pencils………

3. Phương pháp dạy cụm tính từ :
- Phương pháp dạy cụm tính từ cũng tương tự như phương pháp dạy cụm danh từ, có nghĩa là giáo viên nên dạy cho học sinh những trạng từ nào hay đi với tính từ nào tạo thành cụm tính từ và những giới từ nào hay đi với tính từ nào mà người bản xứ hay sử dụng trong giao tiếp. Sau đây là một số thí dụ về cụm tính từ có trạng từ đặt trước để bổ nghĩa really/very/fairly/pretty/quite good, extremely/deeply/terribly, very sad, very/extremely/very/quite tall. Sau khi dạy hoc sinh biết một số cụm từ, giáo viên cho học sinh luyện nói theo mẫu câu Vd : Lan is a very intelligent student. Gv yêu cầu học sinh khác dùng trạng từ khác hoặc câu khác Vd: Lan is not very intelligent but hard-working; sau đó GV có thể cho Hs luyện thay thế các chủ ngữ khác như : He/she is a very intelligent student/person/worker/football player hoặc thậm chí GV có thể đặt câu hỏi dùng cụm tính từ đó


4. Phương pháp dạy cụm trạng từ :
- Cụm trạng từ tiếng Anh có thể là 2 trạng từ đi kèm với nhau trong đó trạng từ đặt trước là từ bổ nghĩa, trạng từ sau là chính hoặc trường hợp thứ hai là một cụm giới từ có chức năng là trạng từ( có một giới từ + 1 mạo từ + 1 danh từ, hoặc một giới từ + danh từ).
Vd1 : Very beautifully : là cụm trạng từ gồm 2 trạng từ very + beautifully( trong đó very là trạng từ bổ nghĩa cho trạng từ beautifully)
Vd2 : Sau đây là ví dụ về loại cụm trạng ngữ chừa giới từ + mạo từ + danh từ hoặc giới từ + danh từ
+ at school, at home, at work…vv…đây là các cụm danh từ có cấu tạo( giới từ + danh từ)
+ in the pool, on the stairs, in the restroom, in the classroom, on the bus, at the bookstore, in front of the cinema…vv….đây chính là các cụm trạng từ có cấu tạo ( giới từ + mạo từ + danh từ).
- Phương pháp dạy cụm trạng từ cũng tương tự như dạy cụm từ khác. GV nên sưu tập càng nhiều tranh minh họa nhiều bao nhiêu càng tốt để học sinh dễ đoán nghĩa.
- Sau đây là minh họa về cách dạy loại cụm trạng từ thứ hai( hai gọi là cụm giới từ).

Nhấn vào đây để tải về Sáng kiến kinh nghiệm này: Phương pháp dạy cụm từ giúp học sinh tiểu học nói tiếng Anh một cách hiệu quả

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top