Ma trận ra đề kiểm tra môn Toán, Tiếng Việt , Khoa học , Lịch sử cuối năm từ Lớp 1 đến Lớp 5

Ma trận ra đề kiểm tra môn Toán, Tiếng Việt , Khoa học , Lịch sử  cuối năm từ Lớp 1 đến Lớp 5

 

Tải file đính kèm:Ma trận đề Tiếng Việt Lớp 1  Công nghệ Giáo dục .docx

 

Tải file đính kèm:Ma trận đề Tiếng Việt 2 Cuối năm  16.17.docx

 

Tải file đính kèm:Ma trận đề Tiếng Việt 3 CN.16.17.docx

 

Tải file đính kèm:Ma trận đề Tiếng Việt 4 CN.16.17.docx

 

Tải file đính kèm:Ma trận đề Tiếng Việt 5 CN.16.17.docx

 

Tải file đính kèm:Ma trận đề Toán 1 CN 16.17.docx

 

Tải file đính kèm:Ma trận đề Toán 2 CN 16.17.docx

 

Tải file đính kèm:Ma trận đề Toán 3 CN 16.17.docx

 

Tải file đính kèm:Ma trận đề Toán 4 CN 16.17.docx

 

Tải file đính kèm:Ma trận đề Toán 5 CN 16.17.docx\

 

Tải file đính kèm:Ma trận đề Khoa học 4 CN.16.17.doc

 


Tải file đính kèm:Ma trận đề Sử Địa 4 CN.16.17.doc

 


Tải file đính kèm:Ma trận đề Khoa học 5 CN.16.17.doc

 

Tải file đính kèm:Ma trận đề Sử Địa 5 CN.16.17.doc

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top