Nội dung 9 mô đun Bồi dưỡng giáo viên tiểu học theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

Nội dung 9 mô đun Bồi dưỡng giáo viên tiểu theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

Mô đun 1. Hướng dẫn thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018
1. Tư tưởng chủ đạo và quan điểm phát triển Chương trình GDPT;

2. Cấu trúc Chương trình GDPT 2018 bao gồm sự gắn kết giữa Chương trình tổng thể và chương trình môn học; các mạch nội dung được thể hiện qua các chủ đề học tập;

3. Một số đặc trưng của Chương trình GDPT 2018 gồm yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực, giáo dục tích hợp và phân hóa, giáo dục hướng nghiệp và giáo dục STEM, tính mở và linh hoạt của Chương trình;

4. Các bước thiết kế và thực hiện nội dung dạy học của các chủ đề môn học/hoạt động giáo dục phù hợp với yêu cầu cần đạt.


Mô đun 2. Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học
1. Những vấn đề chung về dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh ở trường tiểu học

2. Xây dựng kế hoạch dạy học của 1 chủ đề/bài học/hoạt động giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh ở trường tiểu học

3. Phân tích và phát triển được chương trình môn học, hoạt động giáo dục trong trường tiểu học


Mô đun 3. Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học
1. Tổng quan về phương pháp dạy học hiện đại trong giáo dục tiểu học nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh theo Chương trình GDPT 2018;

2. Xây dựng kế hoạch dạy học theo chủ đề môn học/hoạt động giáo dục

3. Xây dựng môi trường học tập, giáo dục tích cực trong lớp học và sử dụng các phương pháp dạy học tích hợp liên môn, STEM, hoạt động trải nghiệm, giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh


Mô đun 4. Kiểm tra, đánh giá học sinh tiểu học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực
1. Tổng quan về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, giáo dục học sinh tiểu học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực

2. Sử dụng phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập và kết quả đánh giá trong dạy học, giáo dục học sinh;

3. Phương thức xây dựng công cụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập và sự tiến bộ của học sinh tiểu học


Mô đun 5. Tư vấn và hỗ trợ học sinh tiểu học trong hoạt động giáo dục và dạy học
1. Đặc điểm tâm sinh lý của học sinh tiểu học;

2. Xây dựng, lựa chọn và thực hiện các chuyên đề về tư vấn tâm lý cho học sinh tiểu học (lồng ghép vào môn học/hoạt động giáo dục);

3. Xây dựng kênh thông tin về tư vấn hỗ trợ học sinh tiểu học.


Mô đun 6. Xây dựng văn hóa nhà trường tiểu học
1. Sự cần thiết của việc xây dựng văn hóa nhà trường tiểu học

2. Các giá trị cốt lõi và cách thức phát triển văn hóa nhà trường tiểu học

3. Một số biện pháp xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong nhà trường tiểu học


Mô đun 7. Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường ở trường tiểu học
1. Khái quát vai trò và lợi ích của sự gắn kết nhà trường với gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh; trách nhiệm của giáo viên về vấn đề này;

2. Các nội dung phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh;

3. Xây dựng kế hoạch hành động phối hợp giữa giáo viên và gia đình để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trong trường tiểu học.


Mô đun 8. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trường tiểu học
1. Khái quát vai trò và lợi ích của sự gắn kết nhà trường với gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh; trách nhiệm của giáo viên về vấn đề này;

2. Các nội dung phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh;

3. Xây dựng kế hoạch hành động phối hợp giữa giáo viên và gia đình để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trong trường tiểu học.


Mô đun 9. Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh tiểu học
1. Vai trò của công nghệ thông tin, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục học sinh tiểu học

2. Các phần mềm và thiết bị công nghệ hỗ trợ hoạt động dạy học và giáo dục học sinh ở trường tiểu học

3. Ứng dụng công nghệ thông tin, học liệu số và thiết bị công nghệ trong hoạt động dạy học và giáo dục học sinh ở trường tiểu học

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top