Bài tập cuối tuần Toán 4 Tuần 11 | Nhân một số với một tổng 4th Gade Math

Bài tập cuối tuần Lớp 4Bài tập cuối tuần Toán 4 Tuần 11 Nhân một số với một tổng

Chào các bạn học sinh tiểu học Lớp 4  Đây là  Bài tập cuối tuần Toán 4 Tuần 11  do Nhà xuất bản  Giáo dục ấn hành năm 2018 ấn hành. Trong phiếu này các em tieuhoc ôn tập cách nhân một số với một tổng hay một hiệu   Đây là video hướng dẫn các em học sinh lớp 4 Ôn tập và củng cố các kiến thức trọng tâm có trong tuần 11 của toán 4, các em nắm được cách nhân với số có một chữ số.

Bài tập cuối tuần Toán Lớp 4 Tuần 11

 Bài tập Cuối tuần Toán 4 Tuần 11 | Nhân một số với một tổng

1) Mục tiêu cần đạt:
- Củng cố cách thực hiện phép nhân một số với một tổng (hiệu).
- Củng cố tính chất giao hoán , kết hợp của phép nhân để tính nhanh .
- Củng cố Đề-xi-mét vuông , mét vuông, cm2
- Củng cố nhân với một số có hai chữ số .
- Có 8 bài tập với 4 mức độ
- Nhân với 10, 100, 1000,... Chia cho 10, 100, 1000,..;  Tính chất kết hợp của phép nhân. Nhân với số có tân cùng là 1 chữ số 0. Đề-xi-mét vuông. Mét vuông

2) Video Hướng dẫn cách làm  Phiếu Bài tập cuối tuần Toán 4 Tuần 11


3) Bài tập minh họa  Phiếu Bài tập cuối tuần Toán 4 Tuần 11
Bài 1.  Đúng ghi Đ, sai ghi  S :
a) 102x100 =1200    □    b)    102x100 = 1020    □
c) 102x100=10200    □    d)    1050 X1000 = 150000    □

Bài 2.   Đúng ghi Đ, sai ghi S :
a) 20300:10 = 203    □    b)    20300:10 = 2030    
c) 20300:100 = 230    □    d)    20300:100 = 203    □
e) 405000:1000 = 450        g)    405000:1000 = 405    □

Bài 3. Tính bằng eách thuận tiện nhất ị
a). 123 X 50 X.2 = 123 x (50 x 2)
                           = 123 x 100
                           = 12 300

b) 20 X 135 X 5 = 135 x (20 x 5)
=135 x 100
=13 500

c) 234 X 25 X 3 X 4 = (234 x 3) x (4 x 25)
                                 =  702 x 100
                                = 70 200
Bài 4. Một trường học có 7 lớp Bốn, mỗi lớp Bốn học trong một phòng học có 16 bộ bàn ghế, mỗi bộ bàn ghế có 2 học sinh ngồi học. Hỏi trường đó có tất cả bao nhiêu học sinh lóp Bốn ?
Tóm tắt:
7 lớp Bốn
1 lớp : 16 bộ
1 bộ : 2 hs
Trường :... hs lớp Bốn?

Bài giải
7 phòng có số bộ bàn ghế :
16 x 7 = 112 (bộ)
Số học sinh Khối Bốn là :
2 x 112 = 224 ( hs)
Đáp số: 224 học sinh

Bài giải
1 phòng xếp được số học sinh là :
2 x 16 = 32 (học sinh)
Số học sinh Khối Bốn là :
32 x 7 = 224 ( hs)
Đáp số: 224 học sinh

Bài 5.  Mỗi bao gạơ tẻ cân nặng 50kg, mỗi bao gạo nếp cân nặng 25kg. Một xe ô tô chở 20 bao gạo tẻ và 40 bao gạo nếp. Hỏi xe đó chở tất cả bao nhiêu tấn gạo ?
Tóm tắt:
1 bao gạo tẻ: 50kg
1 bao gạo nếp : 25 kg
có 20 bao gạo tẻ
Có 40 bao gạo nếp
Xe =.. tấn gạo?

Bài giải
20 bao gạo tẻ cân nặng là :
50 x 20 = 1000 (kg)
40 bao gạo nếp cân nặng là :
25 x 40 = 1000 ( kg)
Xe đó chở tất cả:
1000 + 1000 = 2000 ( kg)  = 2 tấn
Đáp số: 2 tấn

Bài 8. Mỗi thùng chứa 250kg sách vở. Mỗi xe ô tô chở 4 thùng sách vờ. Hỏi 2 xe ô tô như vậy chở mấy tấn sách vở ?
Tóm tắt:
1 thùng : 250 kg
1 ô tô : 4 thùng
2 ô tô :..... tấn ?


Bài giải  Cách 1    

1 ô tô chở được là :
250 x 4 = 1000 (kg)
2 ô tô chở được là :
1000 x 2 = 2000( kg) = 2 tấn
Đáp số: 2 tấn sách vở

Bài giải  Cách 2    
2 ô tô chở được số thùng là :
4 x 2 = 8 (thùng)
2 ô tô chở được số sách vở là :
250 x 8 = 2000( kg) = 2 tấn
Đáp số: 2 tấn sách vở

 Thầy cô và các bạn có thể tải Bài tập này tại đây  1 trong 2 link tải dưới đây:

>>> Link tải từ  >>>Bài tập cuối tuần Toán 4 Tuần 12 | Nhân với số có hai chữ số 4th Gade Math

>>> Link tải từ  >>>> Bài tập cuối tuần Toán 4 Tuần 12 | Nhân với số có hai chữ số 4th Gade Math

  Xem thêm >>>Bài tập cuối tuần Toán 4 Tuần 12 | Nhân với số có hai chữ số 4th Gade Math

Xem thêm >>>Tổng hợp các Bài tập Cuối tuần Toán  Từ Tuần 1 đến Tuần 19

 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top