Bài tập cuối tuần Toán 4 Tuần 12 | Nhân với số có hai chữ số 4th Gade Math

Bài tập cuối tuần Lớp 4Bài tập cuối tuần Toán 4 Tuần 12 Nhân  với số có 3 chữ số

Chào các bạn học sinh tiểu học Lớp 4  #baitaptoan4,

Đây là  Bài tập cuối tuần Toán 4 Tuần 10  do Nhà xuất bản  Giáo dục ấn hành năm 2018 ấn hành. Trong phiếu này các em ôn tập cách  Đây là video hướng dẫn các em học sinh lớp 4 Ôn tập và củng cố các kiến thức trọng tâm có trong tuần 10 của toán 4, các em nắm được cách nhân với số có một chữ số.

Bài tập cuối tuần Toán Lớp 4 Tuần 12

 Bài tập Cuối tuần Toán 4 Tuần 12 | Nhân với số có 2 chữ số

1) Mục tiêu cần đạt:
- Củng cố cách nhân nhẩm một số với 10; 100; 1000
- Củng số tính chất giao hoán của phép cộng và phép nhân.
- Củng cố cách giải toán nhân một số với một tổng ( hiệu)
- Có 8 bài tập với 4 mức độ
-  Ôn về nhân một số vói một tổng. Nhân một số vói một hiệu . Nhân vói số có hai chữ số

2) Video Hướng dẫn cách làm  Phiếu Bài tập cuối tuần Toán 4 Tuần 10


3) Bài tập minh họa  Phiếu Bài tập cuối tuần Toán 4 Tuần 10

Bài 1. Tính bằng hai cách:
a) 35x{6 + 4) =
 Cách 1:  35 X (6 + 4)   = 3 5 x 10
                                      =   350
Cách 2:  35 X (6 + 4) = 35 x 6 + 35 x 4
                                  = 210 + 140
                                 =     350
b) 24 X (10-7) =

Cách 1: 24 X (10-7) = 24 x 3
                                =     72
Cách 2: 24 X (10-7) = 24 x 10 – 24 x7
                                =  240 - 168
                                =      72
Bài 2.  Tính bằng cách thuận tiện nhất:
a) 357x 46 + 357 x 54 = 357 x ( 46 + 54)
                                    = 357 x 100
                                    = 35 700
b) 246x78-246x 68 = 246 x ( 78 - 68)
                               = 246 x 10
                               = 2460

    
Bài 3. Tính (theo mẫu):
a) 123 X11 = 123 x ( 10 + 1 )
                   = 123 x 10 + 123 x 1
                   = 1230 + 123
                  = 1353
    
b) 234 X 9 = 234 x ( 10 - 1 )
                  = 234 x 10 - 234 x 1
                  = 2340 - 234
                  = 2106
c) 155 x 101 = 135 x ( 100 + 1 )
                     = 135 x 100 + 135 x 1
                     = 13500 + 135
                     =13635
d) 246 x 99 = 246 x ( 100 - 1)
                   = 246 x 100 – 246 x1
                   =  24600 -246
                   = 24354

Bài 4.  Đặt tính rồi tính:

a) 27x34                  b) 148 X 25                       c) 2045x26          

Bài 5.  Mỗi bao gạo tẻ cân nặng 50kg, mỗi bao gạo nếp cân nặng 30kg. Một xe ô tô chờ 25 bao gạo tẻ và 25 bao gạo nếp. Hỏi xe đó chở tất cả bao nhiêu tấn gạo ?
Tóm tắt:
1 bao gao tẻ : 50 kg
1 bao gạo nếp : 30 kg
Có 25 bao gạo tẻ
Có 25 bao gạo nếp
Xe : ...tấn gạo?

Bài giải
25 bao gao tẻ cân nặng :
50 x 25 = 1250 (kg)
25 bao gạo nếp cân nặng : 30 x 25 = 750 ( kg)
Xe đó chở tất cả số gạo là:
1250 + 750 = 2000 ( kg)
= 2 tấn
Đáp số: 2 tấn gạo

Bài 6. Tính rồi viết kết quả vào ô trống (theo mẫu) :

a

b

a + b

b + a

axb

bxa

13

17

30

 

 

 

24

25

 

 

 

 

32

38

 

 

 

 


a) Tính chất giao hoán của phép cộng:
a + b = b + a
b) Tính chất giao hoán của phép nhân:
a x b = b x a

Bài 7. Đúng ghi Đ, sai ghi s:
a)    3m 5cm X 11 = 385cm
b)     3m 5cm X 11 = 3850cm    
c)     3m5cmx 11 = 3355cm    
Cách làm :
3m 5 cm = 305 cm
= 305 cm x 11 = 30 5 x 10 + 305
= 3050 cm + 305 cm = 3355 cm
Bài 8. Dưói đây là phép nhân sai. Hãy tìm phép nhân đúng.
       * * *
X        11
________
         * * *
         * * *
________
          680
Phép nhân với 11 này sai Vì tích riêng thứ 2 đặt thẳng hàng với tích riêng thứ nhất nên 600 chính là 2 lần của thừa số thứ nhất . Thừa số thứ nhất là: 680 :2 = 340
Phép nhân đúng là :
340 x11 = 3740

 Thầy cô và các bạn có thể tải Bài tập này tại đây  1 trong 2 link tải dưới đây:

>>> Link tải từ  >>>Bài tập cuối tuần Toán 4 Tuần 12 | Nhân với số có hai chữ số 4th Gade Math

>>> Link tải từ  >>>> Bài tập cuối tuần Toán 4 Tuần 12 | Nhân với số có hai chữ số 4th Gade Math

  Xem thêm >>>Bài tập cuối  tuần  Toán 4 Tuần 12 | Nhân với  số có hai chữ số 4th Gade Math

Xem thêm >>>Tổng hợp các Bài tập Cuối tuần Toán  Từ Tuần 1 đến Tuần 19

 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top