Ôn luyện Toán 4 Tuần 2 theo hướng phát triển năng lực So sánh số | Triệu và lớp triệu

Ôn luyện Toán 4 theo hướng phát triển năng lực Tuần 1

1. Introduction - Giới thiệu:

  Ôn luyện Toán 4 Tuần 2 theo hướng phát triển năng lực So sánh số  | Triệu và lớp triệu
Phiếu Ôn luyện Toán 4 theo hướng phát triển năng lực Tuần 2
Ôn luyện Toán 4 Tuần 2 theo hướng phát triển năng lực So sánh số | Triệu và lớp triệu
Trong bài học này, các bạn học sinh Lớp 4 sẽ củng cố nội dung đã học trong tuần 4 về các số đến 100 000 , cách đọc viết, so sánh, phân tích cấu tạo số đến 100 000. Học và vận dụng tốt về đọc viết số đến lớp triệu.

 2. Xem hướng dẫn cách làm  Phiếu Ôn luyện Toán 4 Tuần 2 theo hướng phát triển năng lực So sánh số  | Triệu và lớp triệu

Đây là bài giảng điện tử, Bài giảng trình chiếu tiết  Phiếu Ôn luyện Toán 4 Tuần 2 theo hướng phát triển năng lực So sánh số  | Triệu và lớp triệu . Nó ở dạng video chỉ là hướng dẫn học sinh học và minh họa . Còn thầy cô muốn tải ngay phiếu bài tập dạng .pdf hay tệp.doc . Hãy tải link  ở phía dưới.

3. Nội dung chi tiết  Phiếu  ôn luyện Toán 4 Tuần 2 :  

CÁC SỐ CÓ SÁU CHỮ SỐ - HÀNG VÀ LỚP - SO SÁNH CÁC SỐ CÓ NHIỂU CHỮ SỐ. TRIỆU VÀ LỚP TRIỆU

A. KIẾN THỨC, KĨ NĂNG CẨN GHI NHỚ
- Nhận biết về hàng, lớp (lớp đơn vị, lớp nghìn, lớp triệu) và quan hệ giữa đơn vị các hàng liền kề.
- Đọc viết các số (đến lớp triệu). Biết giá trị của mỗi chữ số phụ thuộc vào vị trí của nó trong số đó.
- Viết số thành tổng theo hàng (cấu tạo thập phân của một số).
- So sánh các số (có đến sáu chữ số).

Ôn luyện Toán 4 theo hướng phát triển năng lực Tuần 2

B. BÀI TẬP ÔN LUYỆN

Bài 1. Viết (theo mẫu):
Trăm nghìn Chục nghìn Nghìn Trăm Chục Đơn
vị Viết số Đọc số
2 5 4 3 8 7 254 387 Hai trăm năm mươi tư nghìn ba trăm tám mươi bảy

125 936 .........................................

Bốn trăm linh năm nghìn sáu trăm bảy mươi hai
7 0 3 8 0 5 .........................................


Bài 2. Viết các số sau dưới dạng tổng (theo mẫu
Mẫu : 325 678 = 300 000 + 20 000 + 5 000 + 700 + 60 + 8
412 759 =....................................................................................................................
896 742 =.....................................................................................................................
903 587 = ....................................................................................................................
49 684 = ......................................................................................................................

Bài 3. Điền dấu (>; < : =) thích hợp vào chỗ chấm
25 384 ....... 23 584 28 092 ....... 28 900 + 92.
191 304 ....... 191 034 378 692 ....... 378 296
100 001 ....... 99 999 99 990 ....... 90 999

Bài 4. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp :
a) Các số 218 347 ; 235 642; 203 748 ; 203 478 viết theo thứ tự từ bé đến lớn là :
................................................................
b) Các số 31 685; 301 685 ; 301 568 ; 308 035 viết theo thứ tự từ lớn đến bé là :
................................................................

Bài 5. Viết số thích hợp (theo mẫu)
Mẫu: 1 chục triệu: 10 000 000
2 chục triệu: ......................... 3 chục triệu: .........................
4 chục triệu: ......................... 5 chục triệu: .........................
6 chục triệu: ......................... 7 chục triệu: .........................
8 chục triệu: ......................... 9 chục triệu: .........................
10 chục triệu: .........................

Bài 6* . Viết vào ô trống (theo mẫu)
Số Cách đọc Giá trị của chữ số 5 trong số Giá trị của chữ số 8 trong số
89 205
Tám mươi chín nghìn hai trăm linh lăm. ......................... .........................
100 856..................................................

2 578 146..................................................

123 456 789 ..................................................

C. Vide Hướng dẫn làm Phiếu bài tập Toán 4 này:

______________And more sections, Please download>>>>_____________

Thầy cô và các bạn tải miễn phí tài liệu này với mục đích giáo dục nhưng tuyệt đối không sao chép phát tán với mọi mục đích khác. Nếu cá nhân tổ chức nào vi phạm điều này. Chúng tôi sẽ gọi điện trực tiếp đến nơi chủ quản và truy cứu trách nhiệm hình sự theo Luật bản quyền - Luật sở hữu trí tuệ hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

D. Link download - Thầy cô hãy nhấn vào links phía dưới để tải : click to one of links. Easy download, Fast download, Free download

>>>Phiếu Ôn luyện Toán 4 theo hướng phát triển năng lực Tuần 2

>>>Phiếu Ôn luyện Toán 4 theo hướng phát triển năng lực Tuần 2

 Next Lesson >>> Phiếu Ôn luyện Toán 4 theo hướng phát triển năng lực Tuần 3

 >>> Danh sách các bài giảng Ôn luyện Toán  4 Phát triển năng lực  Từ Tuần 1 đến Tuần 35

Note: This  lesson is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top