Giải Bài tập cuối tuần Toán 4 Tuần 16: Chia cho số có ba chữ số

Giải Bài tập cuối tuần Toán 4 Tuần 16: Chia cho số có ba chữ số

Tuần 16. Chia số có ba chữ số

1. Mục tiêu cần đạt:
- Củng cố cách chia cho số có hai chữ số , thương có chữ số 0.
- Củng cố cách đặt tính và thực hiện phép chia số có ba, bốn, năm chữ số cho số có ba chữ số ( chia hết , chia có dư )
- Giải dạng toán quan hệ của các thành phần trong phép chia
- Có 8 bài tập với 4 mức độ

2. Video hướng dẫn cách giải

3. Minh họa các cách giải bài tập
Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi s :
a) 4320:36= 120                               b) 2650:25 = 160
c) 4536 : 42 = 108                           d) 7484 : 52 = 140

Bài 2: Đặt tính rồi tính :
4608 : 128 7525:215 8664 :361


Lưu ý : Các bước thực hiện: Bước 1: Đặt tính
Bước 2: Tính (Chia theo thứ tự từ trái sang phải)
*Lưu ý các kỹ năng cần rèn luyện:
- Kỹ năng ước lượng thương ở mỗi lượt chia.
- Kỹ năng nhân nhẩm và trừ nhẩm.

Bài 3: Tìm X
X x 317 = 8242
X = 8242 : 317
X = 26

82 804 : X = 254
X = 82 804 : 254
X = 326

Bài 4: Viết tiếp vào chỗ chấm :
a) Với a = 456 thì biểu thức 56088 : a + 234 có giá trị là.......
Giải: Nếu a = 456 thì 56 088 : a + 234 = 56 088 : 456 + 234 = 357

b) Một máy bay mỗi giờ bay được 815km. Hỏi để bay được quãng đường 3260km máy bay phải bay trong thời gian bao lâu ?
Giải:
b) 1 giờ = 815 km
Để bay quãng đường 3 260 km thì máy bay đó bay trong:
3 260 : 815 = 4 ( giờ)
Đáp số: 4 giờ

Bài 6: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :
a) Với m = 58, biểu thức 16120 : (46 + m) x 11 có giá trị là :
A. 155 B. 1705 C. 1605 D.166
b) Giá trị của biểu thức 391864 : (128 + 164) : 122 là :
A. 1332 B.1464 C.1220 D.11

Các làm:
a) Nếu m = 58 thì 16 120: ( 46 + m) x 11 = 16 120: ( 46 + 58) x 11 = 1705
b) 391 864 : ( 128 + 164) : 112 = 391 864 : 292 :122
= 1342 : 122
= 11
Đáp án : câu a chọn B; câu b chọn D


Bài 7: Có một số kẹo đóng trong 150 hộp, mỗi hộp đựng 425g kẹo. Hỏi nếu với số kẹo đo đóng vào các hộp to, mỗi hộp đựng 850g kẹo thì đóng được tất cả bao nhiêu hộp kẹo ?

Tóm tắt:
Có : 150 hộp kẹo
1 hộp = 425 g
Nếu mỗi hộp = 850 g
Cần :…. hộp?

Bài giải
Số kẹo có là:
425 x 150 = 63 750 g
Nếu mỗi hộp đựng 850 g thì số kẹo đó đụng trong:
63750 : 850 = 75 ( hộp)
Đáp số : 75 hộp kẹo

Bài 8.
a) Tìm X: 184 250 : (X x 134) = 125
( X x 134) = 184 250 : 125
X x 134 = 1474
X = 1474 : 134
X = 11

b) Tìm số bé nhất sao cho khi viết số đó vào bên phải số 2009 thì được số có sáu chữ số chia hết cho 152.
Bài giải
Giả sử số viết thêm là 00 . Vậy số mới là 200 900
Ta có 200 900 : 152 = 1321 ( dư 108)
Vậy viết thêm vào bên phải 2009 số bé nhất mà chia cho 152 không dư thì thương phải là 1322.
Mà 1322 x 152 = 200944. Số viết thêm bé nhất là 44

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top