Phiếu Bài tập cuối tuần Toán 4 Tuần 19 Diện tích Hình bình hành

Phiếu Bài tập cuối tuần Toán 4 Tuần 19 Diện tích Hình bình hành

I. Mục tiêu cần đạt:
Củng cố về chuyển đổi đơn vị đo diện tích Ki –lô – mét vuông.
Củng cố về dấu hiệu nhận biết hình bình hành
- Củng cố cách tính diện tích và chu vi hình bình hành .
- Giải dạng liên quan đến diện tích hình bình hành
- Có 8 bài tập với 4 mức độ

II. Video hướng dẫn giải phiếu bài tập cuối tuần Toán 4 Tuần 19

III. Cách giải cụ thể từng bài:
Bài 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm
a) 2km2 = m2 b) 6 000 000m2 = .. km2
10km2 = m2 17 000 000m2 = .. km2
150m2 = dm2 900 000cm2 =.. m2
9m2 = cm2 35m2 72dm2 =.. dm2


Cách làm:
Ta có 1 km2 = 1 000 000 m2
Vậy 2 km2 = 2 000 000 m2
2000000
10000000
Ta có 1 m2 = 1 00 dm2
Vậy 150 m2 = 15 000 dm2
15000
90 000
Ta có 1 000 000 m2 = 1 km2
Vậy 6 000 000 m2 = 6 km2
2000000
10000000
Ta có 10 000 cm2 = 1 m2
Vậy 900 000 cm2 = 90 m2

35 m2 72dm2= …….dm2
Ta có : 35 m2 72dm2 = 3572 dm2

4m2 70cm2 =……. cm2
Ta có 4 m2 = 40 000 cm2
Vậy 4 m2 70 cm2 = 40 000 cm2 + 70 cm2 = 40 070 cm2

Bài2.

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
a) Diện tích bảng lớp em khoảng:
A. 2cm2             B. 2dm2                C. 2m2               D. 2km2

b) Diện tích Thành phố Hồ Chí Minh (theo số liệu năm 2002) là
A. 2095cm2       B. 2095dm2            C. 2095m2         D. 2095km

c) 4m2 70cm2 = ... cm2 . Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:
A. 470               B.4070                  C. 40 070            D. 47 000

Bài 3.

Viết tên mỗi hình vào chỗ chấm :

Phiếu Bài tập cuối tuần Toán 4 Tuần 19 Diện tích Hình bình hành
a) Hình bình hành                                 b) Hình chữ nhật
c) Hình tam giác                                   d) Hình bình hành

Bài 4.

Đánh dấu (x) vào ô trống đặt dưới hình có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau:

Phiếu Bài tập cuối tuần Toán 4 Tuần 19 Diện tích Hình bình hành

Bài 5.

Tính diện tích hình bình hành bên Phiếu Bài tập cuối tuần Toán 4 Tuần 19 Diện tích Hình bình hành
Tóm tắt : a = 8 cm
h= 5 cm
S = …?
Ghi nhớ:
Diện tích hình bình hành bằng độ dài đáy nhân với chiều cao ( cùng đơn vị đo)
S = a x h
Bài giải:
Diện tích hình bình hành ABCD là:
8 x 5 = 40 ( cm2)
Đáp số : 40 cm2

Bài 6.

Đúng ghi Đ sai ghi S

Phiếu Bài tập cuối tuần Toán 4 Tuần 19 Diện tích Hình bình hành
a) Chu vi hình chữ nhật ABCD bằng chu vi hình bình hành MNPQ.
b) Chu vi hình chữ nhật ABCD lớn hơn chu vi hình bình hành MNPQ.
C) Diện tích hình chữ nhật ABCD bằng diện tích hình bình hành MNPQ.
D) Diện tích hình chữ nhật ABCD lớn hơn diện tích hình bình hành MNPQ.

Đáp án : a) Đ b) S c) S d) Đ

Bài 7.

Khoanh vào chữ đặt trước hình có diện tích lớn nhất:

Phiếu Bài tập cuối tuần Toán 4 Tuần 19 Diện tích Hình bình hành
A. B. C
Cách làm:
Diện tích h vuông A là:
9 x 9 = 81 ( cm2)

Diện tích hbh B là:
7 x 10 = 70 ( cm2)

Diện tích hcn C là:
12 x 6 = 72 ( cm2)
Chọn A

Bài 8.

Một khu rừng hình bình hành có độ dài đáy là 4km. Chiều cao bằng 1/8 độ dài đáy. Hỏi khu rừng đó có diện tích là bao nhiêu ki-lô-mét vuông ?
Bài giải
Tóm tắt :
a = 4 km
h= 1/8 a
S = …?
Bài giải:
Chiều cao của khu rừng là:
Đổi : 4 km = 4000 m
4000 : 8 = 500 (m)
Diện tích của khu rừng hình bình hành đó là:
4000 x 500 = 2 000 000 (m2) = 2km2
Đáp số:2km2
Ghi nhớ
S = a x h
Diện tích hình bình hành bằng độ dài đáy nhân với chiều cao ( cùng đơn vị đo)

 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top