Bài tập cuối tuần Toán 5 Tuần 18 | Diện tích hình tam giác | Area of triangles

Bài tập cuối tuần Toán 5 Tuần 18 | Hình tam giác. Diện tích hình tam giác.


Mục tiêu cần đạt:
- Củng cố về đặc điểm của hình tam giác  Area of triangles
- Củng cố quy tắc và công thức tính diện tích hình tam giác.
- Vận dụng công thức tính diện tích hình tam giác để tính chiều cao và cạnh đáy của nó.
- Có 8 bài tập với 4 mức độ

Bài tập 1. Viết tên đáy và đường cao tương ứng trong mỗi hình tam giác:

Trong tam giác ABC
- Đáy BC,
- Đường cao AH
Trong tam giác EDG
- Đáy EG,
- Đường cao DE
Trong tam giác MNP
- Đáy NP,
- Đường cao MK

Bài tập 2. AH là đường cao của các hình tam giác nào ? Viết tên đáy tương ứng của hình tam  giác

- AH là đường cao của tam giác ABH, đáy BH.
- AH là đường cao của tam giác AHD, đáy HD
- AH là đường cao của tam giác ADC, đáy DC
- AH là đường cao của tam giác ABD, đáy BD
- AH là đường cao của tam giác AHC, đáy HC
- AH là đường cao của tam giác ABC, đáy BC

Bài tập 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời  đúng:

Hình chữ nhật ABCD có AB = 6cm, BC = 4cm. Trong hình vẽ bên, có mấy hình tam giác có chiều cao bằng 4cm ?

A 2 hình    

 1. 3 hình
 2. C. 4 hình
 3. 5 hình

Bài tập 4. Viết tiếp vào chỗ chấm :

Tính diện tích hình tam giác có:

 1. a) Độ dài đáy là 9cm và chiều cao lá 6cm;
 2. b) Độ dài đáy là 2,3dm và chiều cao là 4,5dm.

a)...

 1. a) Diện tích hình tam giác a là:
  ( 9 x 6) : 2 = 27 ( cm2)
  Đáp số : 27 cm2
  b) Diện tích hình tam giác b là:
  (2,3 x 4,5) : 2 = 5,175 ( dm2)
  Đáp số : 5,175 dm2

Bài tập 5.Tính diện tích hình tam giác có độ dài đáy a và chiều cao h :

 1. a) a = 2mvà h = 15dm ;
 2. b) a = 18dm và h = l,2m.

Bài giải

 1. a) Đổi 2 m = 20 dm
  Diện tích hình tam giác a là:
  ( 20 x15) : 2 = 150 ( dm2)
  Đáp số : 150 dm2

  b) Đổi 1,2 m = 12 dm
  Diện tích hình tam giác b là:
  ( 18 x12) : 2 = 108 ( dm2)
  Đáp số : 108 dm2

Bài tập 6. Viết tiếp vào chỗ chấm :

Tính diện tích hình tam giác vuông có độ dài hai cạnh góc vuông là:

 1. a) 12cm và l3cm;
 2. b) 3m và 40

Đáp số: a)………..; b)……………..

 1. a) Diện tích hình tam giác vuông a là:
  ( 12 x13) : 2 = 138 ( cm2)
  Đáp số : 138 cm2
  b) Đổi 3 m = 30 dm
  Diện tích hình tam giác vuông b là:
  ( 30 x40) : 2 = 600 ( dm2)
  Đáp số : 600 dm2

Bài tập 7. AC = 4cm, BC = 5cm. Tính chiều cao AH.

Bài giải

Muốn tìm chiều cao của hình tam giác ta gấp đôi diện tích rồi chia cho độ dài đáy.

h = ( Sx2) : a

 

vẽ bên).

Trên BC lấy điểm D sao cho BD = 1/2DC.

 1. Biết diện tích hình tam giác ABD là 24cm2. Tính diện tích hình tam giác ABC.


Từ A kẻ đường cao AK : AK vừa là chiều cao của tam giác ADB và tam giác ACD . Mà theo đề bài DC = 2 x BD. Vậy diện tích tam giác ACD gấp 2 lần diện tích ADB .
Diện tích tam giác ACD là: 24 x 2 = 48 ( cm2)
Diện tích tam giác ABC là : 24 + 48 = 72 ( cm2)
Đáp số : 72 cm2

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top