Bài tập cuối tuần Toán 5 Tuần 22 | Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật và hình lập phương

Bai-tap-cuoi-tuan-Toan-5-Tuan-7-danh-cho-tieuhoc1. introduction: - Bài tập cuối tuần Toán 5 Tuần 22 | Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật và hình lập phương - 5th Grade Math worksheet week 22 - Đây là Bài tập cuối tuần Lớp 5 Tuần 22. Bài tập thiết kế gồm 8 bài tập nhỏ cho học sinh lớp 5 chương trình hiện hành  sau tuần thực học của tuần 22. Học sinh Lớp 5 sẽ được  ôn luyện và củng cố về cách tính diện tích xung quanh, diện tích thành phần hình hộp chữ nhật, hình lập phương, củng cố cách các yếu tố của hình hộp chữ nhật và hình lập phương  Bài tập cuối tuần này do thầy Đỗ Trung Hiệu làm chủ biên, và phát hành thuộc về Nhà Xuất bản Giáo dục  năm 2019 . Bài giảng này  giúp học sinh Lớp 5  học tốt và chắc toán lớp 5 trên lớp Tuần 8 sắp tới

 

Bai-tap-cuoi-tuan-Toan-5-Tuan-7-tieuhocvn

2. Mục tiêu cần đạt:
Tuần 22. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật và hình lập phương
- Củng cố cách tính diện tích quanh và diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật và hình lập phương
- Củng cố khái niệm về thể tích của một hình
- Vận dụng giải các bài toán có nội dung thực tế.
- Có 8 bài tập với 4 mức độ

3. Video Hướng dẫn các làm Weekly Learning Activities Grade 5-  Week 22

 

4. Preview   the Math Grade 5 Exercises -  Practice Week 22 worksheet

Bài 1 Bài tập cuối  tuần Toán 5 Tuần 22.

Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 5/6 m, chiều rộng 2/3 m, chiều cao 3/4 m.

a) Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là 9/4 m2.

b) Diên tích toàn phần của hình hôp chữ nhât là 101/36 m2.

Bài giải:

Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật đó là:

 ( + ) x 2 x = (m2)

Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật đó là:

   + (  x  x 2) = (m2)

Bài 2 Bài tập cuối  tuần Toán 5 Tuần 22. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 2,5dm.

Bài giải:

Diện tích xung quanh hình lập phương đó là:

2,5 x 2,5 x 4 = 25  (dm2)

Diện tích toàn phần hình lập phương đó là:

2,5 x 2,5 x 6 = 37,5  (dm2)

Đáp số: 25 dm2; 37,5 dm2

Bài 3 Bài tập cuối  tuần Toán 5 Tuần 22.

Đúng ghi Đ, sai ghi S :

Bài tập cuối tuần Tuần 22. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật và hình lập phương

a) Diện tích xung quanh của hai hình hộp chữ nhật bằng nhau

b) Diện tích toàn phần của hai hình hộp chữ nhật bằng nhau.

Bài giải:

Diện tích xung quanh hhcn 1 là:

(3,5 + 2,5) x 2  x 2 = 24  (dm2)

Diện tích xung quanh hhcn 2 là:

(2,5 + 2) x 2  x 3,5 = 31,5  (dm2)

Diện tích toàn phần hhcn 1 đó là:

24 + ( 3,5 x 2,5 x 2) = 41,5 (dm2)

Diện tích toàn phần hhcn 1 đó là:

31,5  + ( 2,5 x 2 x 2) = 41,5 (dm2)

Bài 4 Bài tập cuối  tuần Toán 5 Tuần 22.

Đúng ghi Đ, sai ghi s :

Một cái hộp dạng hình lập phưong có cạnh 2dm 4cm.

a) Diện tích xung quanh của cái hộp đó là 23,04dm2.

b) Diện tích toàn phần của cái hộp đó là 28,8dm2.

Bài giải

Đổi 2dm 4cm = 2,4 dm

Diện tích xung quanh hình lập phương đó là:

(2,4 x 2,4) x 4 = 23,04 (dm2)

Diện tích toàn phần hình lập phương đó là:

(2,4 x 2,4) x 6 = 34,56 (dm2)

Đáp số: 23,04 dm2 ; 34,56 dm2

Bài 5 Bài tập cuối  tuần Toán 5 Tuần 22.

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

Bài tập cuối tuần Tuần 22. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật và hình lập phương

a) Thể tích hình A gồm……..hình lập phương nhỏ.

b) Thể tích hình B gồm……..hình lập phuơng nhỏ.

c) Thể tích hình A……..thể tích hình B.

Bài 6 Bài tập cuối  tuần Toán 5 Tuần 22.

Nguời ta làm một cái thùng bằng tôn không có nắp dạng hình lập phương có cạnh l,2m. Tính diện tích tôn dùng để làm cái thùng đó, biết rằng diện tích phần mép không đáng kể.

Bài giải:

Diện tích tôn dùng để làm cái thùng hình lập phương đó là:

1,2 x 1,2 x 5 = 7,2  (m2)

Đáp số: 7,2 m2

Bài 7 Bài tập cuối  tuần Toán 5 Tuần 22.

Khoanh vào chữ đặt truớc câu trả lời đúng:

Khi cạnh của một hình lập phương gấp lên 4 lần thì diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của nó gấp lên mấy lần ?

A.4 lần            B. 8 lần                 C. 12 lần             D. 16 lần

Bài giải

Gọi cạnh hình lập phương ban đầu là a. Diện tích xung quanh hình lập phương ban đầu là: a x a x 4

Diện tích xung quanh hình lập phương  mới là: a x4 x ax4 x 4

Diện tích xq hlp mới gấp Sxq hlp ban đầu là:

( a x4 x ax4 x 4):  (a x a x 4) = 16 ( lần)

Diện tích toàn phần hình lập phương ban đầu là: a x a x 6

Diện tích toàn phần hình lập phương  mới là: a x4 x ax4 x 6

Diện tích tp hlp mới gấp Stp hlp ban đầu là: ( a x4 x ax4 x 6):  (a x a x 6) = 16 ( lần)

Bài 8 Bài tập cuối  tuần Toán 5 Tuần 22.

Viết tiếp vào chỗ chấm :

Một hình lập phươg có diện tích xung quanh là 64cm2. Tính độ dài cạnh của hình lập phương đó.

Đáp sô:.……..

Bài giải:

Diện tích  1 mặt  hình lập phương đó  là: 64: 4 = 16 ( cm2)

Cạnh hình lập phương đó là 4 cm vì 4 x 4 = 16 ( cm2) Đáp số : 4 cm

 5. Free Download Weekly Learning Activities Grade 5-  Week 22 Skills 

______________And more sections, Please download>>>>

 a. Author: tieuhocvn

b. Language: English - Vietnamese

c. Document Type: .pdf - Page: 2 pages without keys

d. Size: 64k

5. Link download :

>>> Tải trực tiếp Direct Download free links to Teachers for this test Click here to  download this Math worksheet  - Nhấn vào để tải về

Click here to Download >>>>
- Download  from DriveClick here to  download this Math worksheet  Week 1  >>> Bài tập cuối tuần Toán 5 Tuần 22 | The Math 5th Grade Worksheet - Week 22 Click here to  download this Math worksheet  - Nhấn vào để tải về

- Download  from MediafireClick here to  download this Math worksheet  Week 1 >>> The Math Grade 22 - Bài tập cuối tuần Toán  5 Tuần 22 Click here to  download this Math worksheet  - Nhấn vào để tải về

  Xem thêm >>>Bài tập cuối tuần Toán 5 Tuần 23 | 5th Gade Math Worksheet Week 23

Xem thêm >>>35 Bài tập cuối tuần Toán  5 Năm học  2018 -  2019

For your comments and contact  Facebook tieuhocvn

Note: This Test is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top